Login Form

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

 

สถิตการจับกุมคดียาเสพติดและคดีอื่นๆ

ข้อหา
เสพ ครอบครอง คค.เพื่อจำหน่าย จำหน่าย ผลิต/อื่นๆ รวม หมายเหตุ
ปี พ.ศ.
50 9 8 1 3 1 22  
51 3 9 1 3 1 17  
52 10 11 1 3 0 25  
53 1 18 0 13 0 32  
54 57 12 12 17 0 98  
55 102 35 7 9 0 153  
56 94 15 2 11 1 123  
57 111 20 7 21 0 159  
58 10 13 4 8 1 36  
59 10 23 5 3 0 41  
60 20 25 8 7 2 62  
61 30 21 24 4 1 80  
62 23 20 23 4 1 71  
63 0 0 0   0 0  
รวม 480 230 95 106 8 919  

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.