Login Form

งานสอบสวน

พ.ต.ท.ประสิทธิ์  พรมมา
สว.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย

ร.ต.อ.สมพงษ์  บุตรแสนโคตร
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ชัย

 

ร.ต.อ.ศิวะพันธ์  ไทยโกสม
รอง สว.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย

ร.ต.อ.ขวัญชัย  พืชสิงห์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ชัย

 

ด.ต.มาณรงค์ พงษ์ศาสตร์
ผบ.หมู่(ป.) ปบ.หน้าทีงานคดี

 

ด.ต.ปรีชา ชมพูพฤกษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

 

 

ด.ต.สาคร ศรีดวงโชติ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่่คดี

 

 

 

ด.ต.องอาจ เย็นวัฒนา
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

 

 

เจ้าหน้าที่เดินรายงานประจำ สภ.ประกอบด้วย

ร.ต.อ.สุพจน์  คำพรมมา
รอง สว.(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

ด.ต.สุพจน์  ผดุงรัตน์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

เสมียนประจำวัน

 ร.ต..ต.ณภัทร ไสยประกาศ

 เสมียนประจำวัน

จ.ส.ต.ธวัชชัย  น้อยอามาตย์

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.