Login Form

วิสัยทัศน์-พันธกิจและเป้าหมายของหน่วย

 

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


"เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
"เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล"

 

พันธกิจ

1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล

3.รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความเชื่อมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

ผลสัมฤทธิ์

-ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ทำให้มีความหวาดกลัวภัยน้อยลง มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคบใช้กฎหมายที่โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์ชัย การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอโพนทอง ระยะทางห่างจากอำเภอโพนทอง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร รับผิดชอบ ๓ ตำบล คือ ตำบลขามเปี้ย ตำบลเชียงใหม่ และตำบลคำพอุง ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ต่อมาผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูประชาบาลและผู้นำท้องถิ่นในเขต ๓ ตำบล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำบลทั้ง ๓ มีอาณาเขตติดต่อกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน และพื้นที่การปกครองอยู่ห่างไกลจากอำเภอโพนทองมาก ถนนหนทางในการเดินทางไปติดต่อราชการไม่สะดวกและเกิดการล่าช้า จึงเห็นฟ้องต้องกันว่าควรแยกการปกครองทั้ง ๓ ตำบลออกจากอำเภอโพนทอง เพื่อจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นใหม่ ซึ่งตำบลขามเปี้ยเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างขวางและตั้งอยู่กึ่งกลางจะเป็นตำบลหลักในการตั้งกิ่งอำเภอ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติและประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอโพนทอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น ประกอบด้วยตำบลขามเปี้ย ตำบลเชียงใหม่ ตำบลคำพอุง และตำบลสะอาด(แยกจากตำบลเชียงใหม่) โดยใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกดอนเจ้าปู่ขามเปี้ย เป็นสถานที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยใช้ชื่อบ้านโพธิ์ชัย ตั้งเป็นชื่อ “ กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย”และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะ จากกิ่งอำเภอโพธิ์ชัย เป็น อำเภอโพธิ์ชัย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ตำบล ๑๑๒ หมู่บ้าน คือ ตำบลขามเปี้ย ตำบลคำพอุง ตำบลอัคคะคำ ตำบลบัวคำ ตำบลหนองตาไก้ ตำบลโพธิ์ศรี ตำบลเชียงใหม่ ตำบลสะอาด และตำบลดอนโอง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๒๔ ตารางกิโลเมตร
สภาพทางภูมิศาสตร์
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเชียงขวัญ- อำเภอโพธิ์ชัย และเส้นทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอกมลาไสย(สี่แยกบ้านบ่อ) อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๕๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตการติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ จรด อำเภอนามน, อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
- ทิศใต้ จรด อำเภอเชียงขวัญ และอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศตะวันออก จรด อำเภอโพนทอง และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศตะวันตก จรด อำเภอร่องคำ และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง มีป่าเขาเตี้ยๆ(ป่าดงแม่เผด) ประมาณ ๖๐ % และมีพื้นที่ราบมีแม่น้ำชีไหลผ่านทางตอนล่าง พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ประมาณ 6๐ % อาชีพของประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำไร่มันสำประหลัง ไร่อ้อย ยางพารา และทำนา
ลักษณะการปกครอง
- สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล ๗๖ หมู่บ้าน พื้นที่รับผิดชอบ ๓๑๖.๐๙ ตารางกิโลเมตร
- มีเทศบาลตำบล ๓ แห่ง คือ
1. เทศบาลตำบลชัยวารี 2. เทศบาลตำบลคำพอุง 3. เทศบาลตำบลอัคคะคำ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบล ๔ แห่ง คือ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย 2. ตำบลบัวคำ 3. ตำบลหนองตาไก้
4. ตำบลโพธิ์ศรี
- ประชากร ประมาณ ๔๐,598 คน แบ่งเป็นชาย ๒๐,4๐8 คน เป็นหญิง ๒๐,๑๙๐ คน
- เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ จำนวน ๑ แห่ง (ตั้งอยู่บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๓
ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด )

ขนบธรรมเนียมและประเพณี
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีหลวงปู่ใหญ่วัดบ้านขามเปี้ย ซึ่งชาวบ้านได้ก่อสร้างเป็นพระธาตุบรรจุอัฐิของหลวงปู่ขามเปี้ย อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงชาวอำเภอโพธิ์ชัย มีงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ช่วงวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานภาพอัตรากำลังพล
แยกเป็นอัตรา กำลังพล ดังนี้
- อัตรากำลังพลอนุญาต ชั้นสัญญาบัตร ๒๒ นาย ตัวคนจริง ๒๙ นาย
(รวมนายตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป ๙ นาย)
- อัตรากำลังพลอนุญาต ชั้นประทวน ๘๕ นาย ตัวคนจริง ๕๔ นาย
- พนักงานสถานที่ ตัวคนจริง - นาย
- ชั้นสัญญาบัตร-ประทวนไปปฏิบัติราชการ สภ.อื่นๆ จำนวน ๒ นาย
- ชั้นประทวนมาปฏิบัติราชการ มาจาก สภ.อื่นๆ จำนวน - นาย
สถานภาพอาชญากรรม
งานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จากการประเมินตามตัวชี้วัด มาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดและการจับกุมคดีอาญากลุ่มที่ ๑ - ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสามารถควบคุมและลดการเกิดคดีอาญากลุ่มที่ ๑ – ๓ และกลุ่มอื่นๆได้ ด้านการปราบปรามชุดสืบสวนได้ทำการสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ และมีการจัดสายตรวจดังนี้
- สายตรวจตำบลขามเปี้ย รับผิดชอบตำบลขามเปี้ย มีกำลัง 5 นาย(มีตู้ยาม) รวม ๑๒ หมู่บ้าน
- สายตรวจตำบลคำพอุง รับผิดชอบตำบลคำพอุง มีกำลัง ๒ นาย(มีตู้ยาม) รวม ๑๓ หมู่บ้าน
- สายตรวจตำบลอัคคะคำ รับผิดชอบตำบลอัคคะคำ มีกำลัง 2 นาย(มีตู้ยาม) รวม ๑๔ หมู่บ้าน
- สายตรวจตำบลบัวคำ รับผิดชอบ ตำบลบัวคำ มีกำลัง 3 นาย (มีตู้ยาม) รวม ๑๑ หมู่บ้าน
- สายตรวจตำบลหนองตาไก้ รับผิดชอบตำบลหนองตาไก้ มีกำลัง 1 นาย (มีตู้ยาม) รวม ๑๐ หมู่บ้าน
- สายตรวจตำบลโพธิ์ศรี รับผิดชอบตำบลโพธิ์ศรี มีกำลัง 3 นาย (มีตู้ยาม) รวม ๘ หมู่บ้าน
- สายตรวจรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ชุดจัดเป็นวันละ ๓ ผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง ผลัดๆละ ๒ นาย
- ชุดสืบสวน ดำเนินการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และคดีค้างเก่า
- สายตรวจจราจร กำลัง ๕ นาย ออกบริการผู้ใช้รถใช้ถนนตามจุดต่างๆตลอดจนการอำนวยความ สะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ และให้ความรู้นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่
- แผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จะดำเนินการตามหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ หมู่บ้าน และมีภารกิจในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการต่างๆ โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายนามหัวหน้าสถานีตำรวจ สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด
หน.สภ.ต.โพธิ์ชัย
๑. จ.ส.ต.ขวัญชัย วโรรส ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓
๒. จ.ส.ต.อดุลย์ จันโทริ ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔
๓. จ.ส.ต.ขวัญชัย วโรรส ๒๕๑๔ - ๒๕๑๖
๔. ร.ต.ท.บัว จุลเหลา ๒๕๑๖ - ๒๕๒๗
๕. ร.ต.ท.จารุวัตร ปิ่นทอง ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐
สว.สภ. อ.โพธิ์ชัย
๑. พ.ต.ต.ประชา บูรณะตระกูล ๑ ต.ค.๒๕๒๐ - ๑ ต.ค.๒๕๒๕
๒. พ.ต.ท.ยุทธนา ลีลา ๑ ต.ค.๒๕๒๕ - ๑ ต.ค.๒๕๒๘
๓. พ.ต.ท.สมพงษ์ วงศ์คำจันทร์ ๑ ต.ค.๒๕๒๘ - ๑ ธ.ค.๒๕๓๒
๔. พ.ต.ท.มงคล แพงพุ่ม ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๒ - ๑๖ ก.ค.๒๕๓๔
๕. พ.ต.ท.ทวี โนนสุวรรณ ๑๖ ก.ค.๒๕๓๔ - ๑ ต.ค.๒๕๓๔
สวญ.สภ.อ.โพธิ์ชัย
๑. พ.ต.ท.ทวี โนนสุวรรณ ๑ ต.ค.๒๕๓๔ - ๒ ต.ค.๒๕๓๕
๒. พ.ต.ท.อภิชัย วิบูลยเสข ๒ ต.ค.๒๕๓๕ - ๒๓ ม.ค.๒๕๓๗
รอง ผกก.หน.สภ.อ.โพธิ์ชัย
๑. พ.ต.ท.อภิชัย วิบูลยเสข ๒๓ ม.ค.๒๕๓๗ - ๑ ต.ค.๒๕๓๘
๒. พ.ต.ท.สมพงษ์ บุตรเวียงพันธ์ ๑ ต.ค.๒๕๓๘ - ๒๕ ต.ค.๒๕๓๙
๓.พ.ต.ท.ไพโรจน์ ศรีสุวรรณ ๒๕ ต.ค.๒๕๓๙ - ๒๕ ก.ค.๒๕๔๐
๔. พ.ต.ท.ประมาณ คุ้มวงศ์ดี ๒๕ ก.ค.๒๕๔๐ - ๑๐ ก.พ.๒๕๔๑
ผกก.สภ.โพธิ์ชัย
๑. พ.ต.อ.ปรีชา สุนทรศิริ ๑๐ ก.พ.๒๕๔๑ - ๑ ต.ค.๒๕๔๓
๒. พ.ต.อ.ชาญชัย เนติรัฐการ ๑ ต.ค.๒๕๔๓ - ๑ ต.ค.๒๕๔๕
๓. พ.ต.อ.เดชกาจ รัตโรจน์ ๑ ต.ค.๒๕๔๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๗
๔. พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา ๑ ต.ค.๒๕๔๗ - ๑ พ.ย.๒๕๕๐
๕. พ.ต.อ.ดร.ภัทรพล ศรีแก้ว ๑ พ.ย. ๒๕๕๐ - ๑๖ ก.พ.๒๕๕๓
๖. พ.ต.อ.สมพงษ์ พันธุ์ชัย ๑๖ ก.พ.๒๕๕๓ - 6 ธ.ค. 2555
7. พ.ต.อ.สะอาด เวียงเงิน 6 ธ.ค. 2555 - 30 กันยายน 2559
8. พ.ต.อ.ฤทธี  รอดชูแสง รรท.ผกก.สภ.โพธิ์ชัย  ตุลาคม 2559 - 8 มิ.ย.2560 (รรท.)
9.พ.ต.อ.ประวิทย์  โทหา 8 มิ.ย.60-15 มี.ค.62
10.พ.ต.อ.นพ  นรชาญ 16 มี.ค.62- 13 ธันวาคม 2562
11. พ.ต.อ.กัมปนาท  เศรษฐ์ฤทธิกุล 14 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2563
12. พ.ต.อ.รัตนทัต  ศรีพล 22 ธันวาคม 2563 - 

 

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.